STREETMATCH VOETBALKAMP

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: “Algemene Voorwaarden”, die zijn te raadplegen via de website van StreetMatch, wordt verstaan onder:

- Aanmelder: de natuurlijke persoon die namens een Deelnemer een Overeenkomst aangaat en daartoe (wettelijk) bevoegd is.

- Aanmelding(en): de inschrijving(en) voor deelname aan een StreetMatch Voetbalkamp.

- Deelnemer: de natuurlijke persoon die ten tijde van een StreetMatch Kamp tenminste 7 jaar oud is en die in gevolge de Overeenkomst is aangemeld voor een StreetMatch Voetbalkamp.

- StreetMatch Voetbalkamp: een door StreetMAtch georganiseerd dagkamp zoals nader gedefinieerd bij het aanbod van StreetMatch op de Website en het inschrijfformulier.
- StreetMatchVoetbalkamp: Stichting Straatvoetbalbond Nederland handelend onder de naam StreetMatch , ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34284929.

- Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Straatvoetbalbond en Aanmelder ter zake van deelname door Deelnemer aan een StreetMatch Voetbalkamp.
- Website: de website van het StraatMatch Voetbalkamp zijnde de url: www.streetmatch.nl

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door StreetMatch gedane aanbiedingen en/of Overeenkomsten.

2. StreetMatch stemt uitdrukkelijk niet in met de toepasselijkheid van enige algemene (en/of specifieke) voorwaarden en/of bedingen van de Aanmelder en/of de Deelnemer.

3. Niet-toepasselijkheid en/of afwijkingen van dan wel aanvullingen in welke vorm dan ook op de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst gelden slechts indien StreetMatch daarmee uitdrukkelijk schriftelijk vooraf heeft ingestemd.

4. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen in de Algemene Voorwaarden en bepalingen in de Overeenkomst prevaleren de laatste.

5. Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden en/of van de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, dan tast dit de geldigheid van de overige bepalingen uit de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst niet aan. Ter vervanging van de nietige bepaling zal een nieuwe bepaling worden vastgesteld, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de strekking van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

6. StreetMatch is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst eenzijdig te wijzigen.

 

Artikel 3 – Aanmelding

1. Aanmelding kan uitsluitend geschieden door tijdige digitale inzending van het daartoe bestemde inschrijfformulier dat is te vinden via de Website

2. Door het tijdig inzenden van het inschrijfformulier als genoemd in lid 1 van dit artikel wordt Deelnemer aangemeld voor deelname aan het StreetMatch voetbalkamp dat door de Aanmelder en Deelnemer op het inschrijfformulier is aangegeven, tenzij voor Aanmelding het maximale aantal deelnemers voor het betreffende StreetMatch Voetbalkamp reeds is bereikt.

3. Te gelijker tijd met de Aanmelding ontvangt de Aanmelder informatie over het digitaal te betalen bedrag en de wijze van betalen hiervan; na ontvangst van de betreffende betaling is de Aanmelding compleet en komt de Overeenkomst tot stand.

4. Aanmelder en Deelnemer zijn verplicht om alle voor de uitoefening van de Overeenkomst relevante omstandigheden waaronder, maar niet beperkt tot, persoonlijke voorkeuren, medicijngebruik, dieetwensen en allergieën, bij Aanmelding schriftelijk mede te delen aan StreetMatch.

5. Een StreetMatch Voetbalkamp is optimaal geschikt voor kinderen tussen de leeftijd van 7 en 15 jaar. Bij een afwijkende leeftijd kan de Aanmelder contact opnemen met StreetMatch om te bezien of de Deelnemer alsnog kan/wil aansluiten; StreetMatch heeft hierin een doorslaggevende stem.

6. Aanmeldingen worden door StreetMatch geregistreerd op volgorde van ontvangst van het inschrijfformulier.

7. Na ontvangst van de betaling van het betreffende bedrag, ontvangt de Aanmelder een bevestiging van inschrijving.

8. Na het bereiken van het maximale aantal Deelnemers voor het betreffende StreetMatch Voetbalkamp, geeft de Website aan dat dit Voetbalkamp is “uitverkocht” en kunnen er derhalve geen Aanmeldingen meer voor dit betreffende Voetbalkamp worden verricht.

 

Artikel 4 – Betaling

1. De kosten en de wijze van betalen voor deelname aan een StreetMatch Voetbalkamp staan vermeld op de Website en het inschrijfformulier.

2. Indien betaling van de verschuldigde kosten niet tijdig is ontvangen, wordt de Aanmelding ongedaan gemaakt en komt er geen Overeenkomst tot stand.

 

Artikel 5 – Korting

1. Kortingscodes kunnen niet worden ingewisseld tegen contanten. 2. Kortingscodes kunnen niet worden gecumuleerd.

 

Artikel 6 – Annulering, wijziging en beëindiging

1. Een Aanmelding is voor de Aanmelder onherroepelijk. Het is niet mogelijk om ten aanzien van een stand gekomen Overeenkomst wijzigingen aan te brengen of deze te annuleren, behoudens het bepaalde in dit artikel. Het herroepingsrecht volgens de richtlijn 2011/83/EU is niet van toepassing.

2. StreetMatch is gerechtigd een Voetbalkamp uiterlijk 7 dagen voor aanvang van het betreffende Voetbalkamp bij onvoldoende Aanmeldingen of overige zwaarwegende omstandigheden te annuleren. StreetMatch zorgt in dit geval voor restitutie van de ontvangen betaling.

3. Door het voortijdig beëindigen van deelname door de Deelnemer aan een StreetMatch Voetbalkamp ontstaat geen recht op restitutie van - een deel van - de betaling voor deelname aan het betreffende Voetbalkamp

 

Artikel 7 – Spelregels

1. Deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van StreetMatch Voetbalkampen ter bevordering van een goede uitoefening van de Overeenkomst.

2. Een Deelnemer die hinder en/of overlast veroorzaakt of kan veroorzaken, zodanig dat een goede uitvoering van de Overeenkomst met die Deelnemer of met andere Deelnemers door StreetMatch in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door StreetMatch van - verdere deelname aan - het kamp worden uitgesloten, zonder dat het recht op restitutie van - een deel van - de betaling voor deelname aan het betreffende Voetbalkamp ontstaat.

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid StreetMatch

1. StreetMatch sluit - behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet en/of grove schuld van StreetMatch - iedere aansprakelijkheid voor schade aan zaken, bagage en/of ander persoonlijke eigendommen van Deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan StreetMatch, als gevolg van diefstal, verlies en/of beschadiging uit.

2. Deelname aan een StreetMatch voetbalkamp - behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet en/of grove schuld van StreetMatch - is geheel voor eigen risico. StreetMatch sluit alle aansprakelijkheid als gevolg van letsel, blessures, lichamelijke klachten of ongemakken in de meeste brede zin van het woord, die zijn ontstaan tijdens of als gevolg van het Voetbalkamp, volledig uit en is op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en/of kosten noch restitutie van de kosten van deelname.

3. De teksten, foto’s en mogelijke video’s op de Website beschrijven zo goed en nauwkeurig mogelijk wat een StreetMatch Voetbalkamp inhoudt. Ondanks deze zo waarheidsgetrouw mogelijke weergave van een StreetMatch Voetbalkamp, bindt deze weergave StreetMatch niet. Mogelijke afwijkingen hiervan - om wat voor redenen dan ook - zijn dan ook mogelijk.

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

1. Aanmelder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor StreetMatch en/of een derde is en/of zal ontstaan als direct en/of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Deelnemer, niet-naleving van de spelregels in artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden hieronder begrepen.

2. Aanmelder zal StreetMatch volledig vrijwaren tegen aanspraken van een derde tot vergoeding van schade welke voortvloeit uit en/of verband houdt met het gebruik tijdens een StreetMatch Voetbalkamp van faciliteiten en/of diensten door Deelnemer ingevolge de Overeenkomst.

 

Artikel 10 – Geluidsopname(n), foto(’s) en/of video(’s)

1. Aanmelder en Deelnemer stemmen ermee in dat tijdens of rondom het StreetMatch Voetbalkamp waaraan Deelnemer deelneemt een of meer geluidsopname(n), foto(’s) en/of video(’s) worden gemaakt met daarop de herkenbare afbeelding van Aanmelder en/of Deelnemer en dat deze geluidsopname(n), foto(’s) en/of video(’s) door StreetMatchVoetbalkampen mogen worden gebruikt voor alle doeleinden, waaronder maar niet beperkt tot redactionele, commerciële en/of promotionele doeleinden.

2. Aanmelder en Deelnemer dragen onvoorwaardelijk alle rechten, die hij/zij op de in lid 1 van dit artikel genoemde geluidsopname(n), foto(’s) en/of video(’s) zou(den) kunnen doen gelden, over aan StreetMatch.

3. Aanmelder en Deelnemer doen afstand van zijn/haar bevoegdheid om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn/haar portret voor welk doeleinde dan ook.

4. Indien Aanmelder en/of Deelnemer niet instemmen/instemt met het maken en het gebruiken van de geluidsopname(n), foto(’s) en/of video(’s) als bedoeld in lid 1 van dit artikel, dan dienen/dient Aanmelder en/of Deelnemer StreetMatch hiervan voorafgaand aan het betreffende StreetMatch voetbalkamp schriftelijk op de hoogte te stellen.

 

Artikel 11 – Privacy

1. Aanmelder en Deelnemer stemmen ermee in dat (persoons)gegevens die Aanmelder respectievelijk Deelnemer verstrekt aan StreetMatch mogen worden gebruikt voor zover noodzakelijk voor de uitoefening van de Overeenkomst en aanverwante doeleinden waaronder maar niet beperkt tot redactionele, commerciële en/of promotionele doeleinden rondom een StreetMatch Voetbalkamp, analysedoeleinden en het doen van gerichte aanbiedingen. Tevens stemmen Aanmelder en Deelnemer ermee in dat (persoons)gegevens voor dezelfde doeleinden mogen worden verstrekt aan derden.

2. Aanmelder respectievelijk Deelnemer heeft het recht om door StreetMatch verwerkte (persoons)gegevens van Aanmelder respectievelijk Deelnemer in te zien.

3. Op schriftelijk verzoek van Aanmelder en/of Deelnemer zullen de door StreetMatch verwerkte (persoons)gegevens van Aanmelder respectievelijk Deelnemer worden verwijderd uit de bestanden van StreetMatch.

 

Artikel 12 – Slotbepalingen

1. Op deze Algemene Voorwaarden en een Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

2.7.0.3